Pleidooi van Mrs. Meijering en Flokstra voor Dino Soerel in Passageproces afgerond – Het slotwoord

Vrijdag is eindelijk het gigantische pleidooi van Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra voor Dino Soerel afgerond in het Passage-proces. Voor zover ik mee kon tikken (op een iPhone) heb ik op Twitter verslag gedaan en dat beviel eigenlijk wel. Het na afloop putten uit genoteerde aantekeningen en daar dan nog een heel verslag uit destilleren, bracht me wel eens in tijdnood. Vrije tijd bleef daardoor vaak maar weinig over, vooral tijdens opeenvolgende zittingsdagen. Niet geklaagd, maar wat dat betreft is Twitter een uitkomst voor rechtbankverslaggeving. Realtime-verslaggeving wordt ook steeds meer gewaardeerd merk ik en als lezers, waaronder bekende journalisten, die waardering uitspreken of een compliment (van zelfs een oud-rechter) re-tweeten is dat zeker een extra kroon op je werk. Mijn dank daarvoor! Top!

(klik)

Ik heb wél eens geklaagd dat er zo weinig media aanwezig waren in de laatste fase van het proces, maar wellicht moet ik dat ook maar zien als compliment, aangezien veel journalisten wisten dat er in ieder geval één persoon verslag zal doen en dat je zo toch enigszins op de hoogte kunt blijven. Ik weet dat ik een grote schare journalisten onder mijn volgers heb en eerlijk is eerlijk, ik heb van vele van hen ook wel minimaal één keer te horen gekregen dat ze het fijn vonden dat er tenminste een vasthoudende bloggende rechtbankverslaggever aanwezig was bij Passage. Ook kreeg ik te horen dat het niet zozeer aan de journalist zelf ligt dat men niet zo vaak bij het proces aanwezig kon zijn, maar aan de redacteur die prioriteiten stelt. Een (bijna) tienjarig proces volgen is onbetaalbaar voor kranten en betekent dat men andere actuele zaken moet laten schieten. Het is vaak kiezen tussen twee kwaden, zeg maar. Daar moeten we dan ook maar begrip voor hebben.

Hieronder kunt u mijn Twitter nog even teruglezen als u wilt. Nogmaals: verslag via Twitter blijft redelijk samengevat. Van letterlijke weergave is natuurlijk geen sprake. Soms gaat het redelijk snel en probeer je de belangrijke puntjes en uitspraken eruit te pikken, wat vaak betekent dat je andere niet minder belangrijke ‘passages’ juist weer mist. Ik ben vandaag een beetje ondeugend omdat ik niet van alle advocaten pleidooien mocht publiceren, anderen hadden daar geen bezwaar tegen. Mr. Nico Meijering heeft het liever niet en dat respecteer ik ook, maar alleen het slotwoord integraal weergeven, denk ik niet dat hij daar nu zo’n bezwaar tegen zal maken. Ik kom zo mijn belofte aan mijn volgers na dat ik nog met wat letterlijke citaten zou komen waar ik vrijdag aan het einde van het slotwoord niet meer toekwam. Onder de timeline leest u het integrale slotwoord van het pleidooi van top-advocaten Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra.

Mr. Nico Meijering + Mr. Christian Flokstra

Slotwoord (voorgedragen door Mr. Nico Meijering)

Mr. Nico Meijering:Wij zijn nog niet gereed want er komt nog een tweede termijn en het laatste woord. Bovendien is het in een proces als Passage de goden verzoeken om te denken dat het erop zit.

Maar het is wel een mijlpaal om het eindpleidooi in eerste termijn in hoger beroep te gaan afronden.

Edel groot achtbaar college,

Wij vonden het niet gemakkelijk de verdediging te voeren. Van het begin was het al moeilijk.

Dat moge wel duidelijk zijn geworden, alleen reeds vanwege de harde noten die wij wat betreft het OM hebben moeten kraken.

Een ongewone processituatie waarvan wij al gezegd hebben dat een dergelijk kraken zelden met applaus wordt ontvangen. Het liefst wordt er een soort van harmoniemodel gezien in de rechtszaal. Wij zien dat ook het liefst.

Als daarvan echter afgeweken wordt door de verdediging, kun je zelfs het risico lopen dat de aandacht – zeker die van het OM en de buitenwereld (voor zoveel die al aandacht heeft voor de verdediging) – kan afnemen. Het OM wordt immers geacht om te allen tijde evenwichtig en integer een strafproces te voeren en als daar de kritiek van de verdediging komt te liggen, dan begin je als verdediging eigenlijk al met vuur te spelen. We hebben de reacties buiten de rechtszaal al weer gezien na de eerste dag pleidooi: ja tuurlijk, heeft volgens die verdediging het OM en de media het allemaal weer gedaan.

Maar hadden we dan maar onze mond moeten houden?

Welnu, dat hebben we zelfs gedaan daar waar wij op zoek zijn gegaan naar passende kwalificaties voor de procesviolaties die wij door de jaren heen gezien hebben.

Maar we hebben niet onze mond gehouden daar waar wij de vinger hebben kunnen leggen op processchendingen. Schendingen die het door het OM tegen cliënt gevoerde proces oneerlijk hebben gemaakt.

En wij geloven niet dat wij betrapt kunnen worden op het niet onderbouwd stellen dat sprake is geweest van dergelijke schendingen. Als wel, dan horen wij het graag zodat wij het hoofd kunnen buigen.

Wat wij niet hopen is dat ook nu weer door het OM gesteld wordt dat wij het standpunt zouden aanhangen dat “niet meneer Soerel, maar het OM in het verdachtenbankje” zou thuishoren. Voor alsdan: het is niet wat wij stellen. Wel hebben wij aldus onderbouwde kritiek op de proceshouding van het OM.

En wat wij graag zouden zien is dat het OM in ieder geval niet alléén dergelijke verdachtenbankjes-stellingen ons gaat toeschrijven, maar vooral óók inhoudelijk ingaat op onze kritiek. Kritiek die telkens door ons is teruggevoerd op het vervolgingsvizier dat roerloos op cliënt gericht is geweest. Telkens weer onderbouwde kritiek dat sommige verdachten voor het OM meer gelijk waren dan andere verdachten, terwijl hetzelfde gezegd kon worden voor getuigen.

Hadden wij misschien maar beter verder onze mond moeten houden en droogjes alléén maar telkens tot de conclusies moeten komen dat het bewijs ontoereikend is? Daarmee zouden wij echter ernstig tekortgeschoten zijn bij de behartiging van de belangen van cliënt.

Bij alle – door ons besproken – getuigen zouden wij mogelijk reeds met aanzienlijk minder kanttekeningen al hebben kunnen uitkomen bij dezelfde conclusie: vanwege gebleken onbetrouwbaarheid buiten beschouwing laten van de verklaringen van de getuigen.

Misschien was bij sommige getuigen al een fractie van de bespreking genoeg geweest – zoals dat ook al gebleken is in eerste aanleg gelet op het eindvonnis van de rechtbank.

Misschien hadden wij bepaalde getuigen helemaal niet behoeven te bespreken. En als uw hof dat ook in eindarrest zou gaan vinden of het misschien nú al zou vinden, dan is de beproeving des te groter geweest voor uw hof om ons al die dagen te moeten aanhoren. Dan hadden niet alleen alle “verhalen”, “momenten” en “thema’s” u bespaard kunnen blijven, maar ook de kritiek die wij naar het OM hebben laten horen.

Maar wij zouden dan de belangen van cliënt als gezegd te kort gedaan hebben.

Want als bijvoorbeeld bij een bepaalde getuige reeds 5% van onze kanttekeningen hadden kunnen volstaan om tot onze conclusie wat betreft die getuige te komen, dan zou onvoldoende in beeld zijn gebracht de wijze waarop het OM tegen die getuige heeft aangekeken, of liever: niet heeft aangekeken.

Dan zouden wij onvoldoende hebben laten zien waarvoor het OM geen open oog heeft willen opbrengen en onvoldoende hebben laten zien dat kennelijk niet alle verdachten en getuigen even gelijk worden behandeld.

Maar we zouden bovenal niet hebben laten zien dat aldus ernstig rekening moet worden gehouden met het feit dat sprake is van een tekortgeschoten samengesteld dossier. We hebben het in voorgaande hoofdstukken al zo vaak bepleit en onderstrepen het aan dit slot nu nog eens: indien al geen evenwichtig open oog door het OM kon worden opgebracht voor de inhoud van het dossier, dan kan aangenomen worden dat het dossier evenmin evenwichtig is samengesteld.

Een kwestie van statistieken weer: als op die wijze de vele onderzoeksvijvers zijn afgevist en als ook overigens nog op dergelijke wijze onderzoek is gedaan, dan kan hier één op één de conclusie worden getrokken dat voor de verdediging relevante onderzoeksbevindingen het dossier niet gehaald hebben.

En niet alleen statistisch moeten wij in dat standpunt ondersteund worden. Het gehele Passageproces heeft alleen al in eerste aanleg in het teken gestaan van vele incidenten waaruit gebleken is dat uiterst relevant onderzoeksmateriaal niet vanzelf het dossier bereikte, maar dat de rechter er aan te pas diende te komen. En alsof daar géén sprake van zou zijn geweest in deze aanleg: we benoemen nog maar eens de oriënterende verhoren van La Serpe tot en met het verbaal van TCI-officier mr. Oudendijk betreffende Korkmaz uit het onderzoek Husky dat wij zelf als bijlage hebben moet inbrengen. En wat nog te denken van de besproken blinde vlekken inzake La Serpe al is het alleen reeds de zakelijke uitwerking van W04-03 die nimmer het dossier heeft gehaald.

Het gegeven dat er aldus ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het dossier niet compleet is gemaakt met voor de verdediging relevant feitenmateriaal, maakt ook dat in het – wat ons betreft denkbeeldige – geval dat u onverhoopt op onderdelen van het dossier de feiten als een dubbeltje op zijn kant zou ervaren, het dubbeltje naar de voor cliënt gunstige kant zou moeten laten uitvallen: er is ergens immers nog materiaal dat hem zou hebben kunnen helpen.

Maar wat ons betreft is die situatie als gezegd een denkbeeldige, aangezien wij de mening zijn toegedaan dat ieder gepresenteerd bewijsmiddel op zichzelf reeds buiten beschouwing dient worden gelaten vanwege gebleken onbetrouwbaarheid. Anders gezegd: het dossier volstaat in die zin reeds, óók zonder het relevante feitenmateriaal dat het dossier volgens ons niet gehaald heeft.

En nog ten overvloede over kritiek op het OM gesproken en op het gevaar af te gaan jij-bakken. Het altijd gewenste harmoniemodel in de rechtszaal heeft in Passage in twee instanties niet kunnen voorkomen dat de verdediging het nogal te voorduren heeft gekregen. Als alle verdachtmakingen aan het adres van de verdediging juist zouden zijn, dan zouden wij minstgenomen niet thuis horen in de advocatuur.

Maar alsof het daar allemaal om zou draaien in dit proces.

Het hoort er kennelijk in de steeds killer wordende samenleving bij dat in het strafproces op de persoon van de verdedigers wordt gespeeld en het zal wel zo zijn dat als je die hitte van de keuken niet kan weerstaan, je die keuken dan maar beter moet mijden. Maar leuker wordt het er niet op.

Maar het betekent óók voor het OM dat als er onderbouwde kritiek richting het OM komt, dan niet alléén de integriteitskaart moet wordt voorgehouden, maar ook inhoudelijk gereageerd moet worden.

En het zou ook natuurlijk niet om het OM en verdediging moeten draaien, maar om de verdachte en niet in de laatste plaats ook de nabestaanden.

Die hebben recht op een beeld dat de zoveel als mogelijk de waarheid kan naderen. Niet alleen aan de hand van een compleet pakket aan onderzoeksbevindingen, maar ook aan de hand van een door het OM gepresenteerd evenwichtig beeld dat opstijgt uit dat dossier.

Dáár zou het om moeten gaan, en als daar gebrek aan is, dan moet de verdediging dat gebrek ten volle in beeld kunnen brengen.

Een en ander wordt des te meer prangend als de verdachte al in eerste aanleg is vrijgesproken en er in hoger beroep daarom een tweede kroongetuige wordt ingezet.

Een ongekende processituatie in onze rechtsgeschiedenis. Eén kroongetuige behoort in onze rechtsgeschiedenis al tot de zeldzaamheden.

En dan dus óók nog eens ingezet in tweede aanleg, met als – we signaleerden het al eerder in dit eindpleidooi – consequentie dat in essentie één hele feitelijke instantie wordt overgeslagen, of anders gezegd: cliënt slechts één feitelijke instantie heeft gekregen om zich te kunnen verweren tegen de beschuldigingen van deze tweede kroongetuige waar het OM met het volle gewicht achter is gaan staan.

Één instantie maar. Een instantie waarin cliënt volop had moeten kunnen vertrouwen op een OM dat evenwichtig naar de feiten kijkt, en op een verdediging die zich laat horen als dat niet gebeurt.

Want het staat vast dat de tweede kroongetuige is ingezet omdat cliënt in eerste aanleg is vrijgesproken. Het is immers met zoveel woorden aangevoerd in de gang naar het op de rails krijgen van de kroongetuige Ros. Zie immers onder meer weer de in het contract met Ros terug te vinden overweging van de Staat:

“De kans bestaat dat het Gerechtshof bij een gelijkblijvende bewijspositie tot hetzelfde oordeel zal komen als de rechtbank”

En wij zijn ervan overtuigd dat die bewijspositie niet gelijk gebleven is. Maar dan niet op een wijze die het OM voor ogen heeft, maar op een tegengestelde wijze: de bewijspositie van het OM is juist in hoger beroep afgenomen.

Waarom? Omdat de kroongetuige Ros er alles behalve in geslaagd is zich als geloofwaardige getuige neer te zetten, evenals de getuige Korkmaz die in deze aanleg door het OM is opgevoerd. Maar daarnaast heeft de eerste kroongetuige La Serpe – waarvan al de verklaringen in eerste aanleg door de rechtbank terzijde zijn gesteld – verder aan geloofwaardigheid ingeboet, terwijl juist krachtig ontlastende getuigen in de personen van de zusters Holleeder en mevrouw Den Hartog in deze aanleg verschenen zijn.

Maar daar zit u dan als hof, terwijl wij maar klagen dat wij het niet gemakkelijk vonden de verdediging door de Passagejaren heen te voeren.

Alsof u het gemakkelijk heeft in deze giga-zaak waar de belangen torenhoog zijn opgestapeld. Belangen, niet alleen voor betrokken procespartijen, maar natuurlijk ook voor de nabestaanden, de samenleving en het Nederlandse strafproces nu u tevens gevraagd wordt principiële beslissingen te nemen, vooral wat betreft het fenomeen kroongetuige.

En wij staan in beginsel alleen voor de belangen van onze cliënt. En als we daar hier aan dit slot nog eens aan denken, dan denken we ook terug aan uw ondervraging van cliënt op zitting kort voor de afgelopen zomer met als strekking of cliënt een reden kan bedenken waarom er “zoveel” tegen hem voorligt.

Een even begrijpelijk als onmogelijk sluitend te beantwoorden vraag voor cliënt en voor de verdediging.

Tóch denken wij dat wij een heel eind zijn gekomen met de beantwoording van die vraag. Zo hebben wij reeds eerder gesteld dat het – alles overziende – eigenlijk nog maar de vraag is of er nu daadwerkelijk “zoveel” tegen cliënt in dit dossier is terug te vinden. Wij menen zelfs dat die vraag negatief kan worden beantwoord.

Wij denken ook dat de verklaringen van de in Passage verschenen belastende getuigen zijn terug te voeren op een zeker motief/reden om te gaan verklaren, in plaats van dat zij daadwerkelijk zouden hebben waargenomen wat zij zeggen te hebben waargenomen. Op de keeper beschouwd kan dat minder goed wat betreft Q5, maar dat komt voort uit het feit dat we niet mogen weten wie het is en we bij deze getuige allesbehalve hebben kunnen doorvragen – nog los van het feit dat we wel kunnen speculeren over zijn redenen van verklaren.

Maar van alle andere getuigen kunnen we wel behoorlijk goed zien hoe zij ten tonele zijn verschenen. Het is begonnen met La Serpe die een deal wilde maar Holleeder weg wilde laten en daarom en daarvoor Soerel in de plaats heeft gesteld. Hij heeft Soerel ook gemakkelijk kunnen kiezen aangezien Soerel reeds in 2003 groots was neergezet door De Telegraaf als Godfather en prominent werd neergezet naast de andere Godfather Holleeder. En wij hebben aan het slot van hoofdstuk 10 laten zien hoe hortend en stotend La Serpe cliënt uiteindelijk in de plaats heeft gesteld. Maar met La Serpe is het dus begonnen. En vervolgens zijn daaruit direct (naar aanleiding van publicaties) mevrouw Houtman, de getuige Teeven en Q5 voortgekomen. En dan zijn daar nog uiteindelijk Korkmaz en Ros verschenen: getuigen met hele duidelijke motieven of liever “redenen” van wetenschap, die redenen kunnen zonneklaar worden teruggevoerd op strafvermindering en/of een nieuwe – financieel ruimschoots op orde gebrachte – toekomst.

Goed beschouwd aldus niet eens zo erg veel getuigen en allemaal goed te plaatsen hoe en waarom ze ten tonele zijn verschenen.

Of moet er dan nog gedacht worden aan andere getuigen of personen die over het vermeende “driemanschap” hebben gesproken? We zijn ze nagelopen en gebleken is dat zonder uitzondering bij die andere personen de redenen van wetenschap nergens in hun verklaringen is terug te vinden.

En wij denken wel een heel goede reden van wetenschap te hebben blootgelegd. We konden de start van die redenen van wetenschap al terug zien in de in hoofdstuk 2 besproken grote publicaties in De Telegraaf van 3 juli 2003 en 19 november 2006: alle drie de personen van het vermeende “driemanschap” zijn in die publicaties opgevoerd, waarbij zelfs in laatst genoemde publicatie de term “driemanschap” letterlijk gebruikt is. En waar had de krant de kennis vandaan? In ieder geval wat cliënt betreft was het op niets gebaseerd, althans het was op niets gebaseerd daar waar “politiebronnen” werden opgevoerd.

Dus waar hebben de personen die in het dossier zijn opgevoerd dan hun redenen van wetenschap vandaan als zij in de richting van een vermeend driemanschap hebben gesproken? Uit die publicaties?

Of hebben ze het gewoon van Holleeder zelf nu – mede dankzij zijn zusters en mevrouw Den Hartog – is komen vast te staan hetgeen de verdediging met cliënt reeds van het begin af aan gesteld heeft en wel dat Holleeder niets anders deed dan naamsmisbruik en het uitzetten van dwaalsporen.

We ronden echt af.

Edelgrootachtbaar college, u staat voor de vraag of cliënt in het verleden zich in georganiseerd verband schuldig heeft gemaakt aan moorden en niet voor beantwoording van de vraag hoe het nu allemaal zo ver heeft kunnen komen dat mensen met de beschuldigende vinger naar hem zijn gaan wijzen.

En toch denken wij die vraag aldus ook hebben kunnen beantwoorden: het kan een mens gebeuren dat hij onder een tram komt of getroffen wordt door een ernstige ziekte. Maar het kan een mens ook gebeuren dat de verkeerde mensen op je pad komen en verhalen de wereld in worden geholpen die later uitgroeien tot een proces genaamd: Passage.’

Raadslieden

***

Ik moet nog even informeren wanneer precies de voortzetting van het Passage-proces in het JCS plaasvindt. De pleidooien van de raadslieden van kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros zullen in elk geval op 6 maart worden voorgedragen.

Bron: ondtehond bij het liquidatieproces

Geplaatst in Liquidatie proces | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dag 6 van het 8-daagse eindpleidooi voor Dino Soerel in het Passage-proces

De advocaten Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra van Dino Soerel zijn nog steeds bezig met een gigantische klus, het voordragen van het 8-daagse pleidooi. Het zal denk wel de allereerste keer in de Nederlandse rechtsgeschiedenis zijn dat advocaten 8 dagen pleiten in de zaak van één cliënt. Passage is dan ook niet een heel eenvoudige rechtszaak, maar tevens recordhouder in tijdsduur en grootte. Ook het eerste proces waarbij het Openbaar Ministerie gebruik maakt van twee kroongetuigen, namelijk Peter la Serpe en Fred Ros. Twee bijzondere kroongetuigen die elkaar ook nog eens op vele punten tegenspreken.

 

Dat kwam vandaag ook meermaals aan de orde, want wie spreekt nu de waarheid? Dat kan er in de ogen van de verdediging toch echt maar één zijn. Althans, wat de verdediging betreft spreekt geen van beide de waarheid, maar dat is weer een ander vraagstuk. Nou ja, vraagstuk, ook dat is wel duidelijk voor voor de twee advocaten van Dino Soerel: ‘de kroongetuigen zijn aantoonbaar onbetrouwbaar gebleken’. En naast het gebruik van kroongetuigen liet het OM ook nog eens een getuige opdraven die in een ander proces volkomen onbetrouwbaar is gebleken. Om nog maar te zwijgen over de tientallen opgeroepen getuigen. In ogen van de verdediging is het OM niet anders als bezig geweest om opgeroepen getuigen als onbetrouwbaar te kwalificeren. En dat is geen eerlijk proces voeren…. Passage is dus allesbehalve een gelopen race. Hieronder kunt u op mijn Twitter-timeline nalezen. Vandaag was het groot deel van de dag de beurt aan Mr. Christian Flokstra, nadat Mr. Meijering het deelpleidooi dat hij vrijdag reeds grotendeels voordroeg had afgerond.

Bron: Bondtehond bij het liquidatieproces

Geplaatst in Liquidatie proces | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Overzicht eindpleidooi verdediging Dino Soerel in Hoger beroep Passage-proces

In het Justitieel Complex Schiphol (JCS) wordt reeds 3 dagen een vlammend pleidooi voorgedragen door Mr. Nico Meijering namens zijn cliënt Dino Soerel. De die-hard Passage-volgers zullen al wel wat van mijn tweets hebben gelezen, maar hoe gigantisch het eindpleidooi is, dat zo’n 8 dagen duurt, zou je wellicht toch nog bijna ontgaan. Ik heb daarom hieronder een overzichtje uit het inleidende deelpleidooi weergeven, echter dit is zeer globaal weergeven. Het giga-pleidooi is verdeeld in onderstaande hoofdonderwerpen die ieder weer zijn verdeeld in zoveel sub-hoofdstukjes / onderwerpen. Ik zal het tweede hoofdstuk (na de inleiding in Hoofdstuk 1) eruit pikken om u een idee te geven. De eerste 4 a 5 dagen zal Mr. Meijering voor zijn rekening nemen. Er zitten er nu drie op. Op 2 en 3 februari wordt het pleidooi voortgezet door Mr. Meijering en op 7, 8 en 10 februari zullen Mrs Nico Meijering en Christian Flokstra gezamelijk pleiten i.v.m kroongetuige Fred Ros, waarna Flokstra het pleidooi zal afsluiten.

(klik)

HOOFSTUK 1: Inleiding en opzet pleidooi.
In hoofdstuk 2 (zie onder) zal direct die proceshouding van cliënt aan de orde worden gebracht. Ook zal daarin als gezegd kort aandacht aan de proceshouding van Akgün worden gegeven gelet op het belang daarvan voor cliënt. In dat hoofdstuk zal tegelijk ook het niet redengevend feitenmateriaal dat het OM tegen cliënt heeft opgevoerd besproken worden. Materiaal dat het OM gemeend heeft cliënt te kunnen tegenwerpen als het gaat om de door hem afgelegde verklaringen. Bijvoorbeeld – zo’n beetje wel hetgeen waar het OM getracht heeft de meeste nadruk op te leggen – materiaal waaruit zou moeten blijken dat cliënt en Holleeder een vriendschappelijke en vooral zakelijke band zouden hebben gehad. Geen redengevend materiaal derhalve, maar wel materiaal waarmee het OM uw overtuiging ten nadele van cliënt wenst te laten uitvallen.

In de daarop volgende hoofdstukken zullen de belastende getuigen worden besproken.
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 zullen door ons achtereenvolgens de verklaringen van de getuigen mevrouw Houtman, de heer Teeven, Alex de Boer en Q5 worden belicht en beoordeeld.
In hoofdstuk 7 zullen we aandacht besteden aan de deals met de twee kroongetuigen en Kormaz.
In de hoofdstukken 8 tot en met 10 bespreken we de verklaringen van de getuigen Korkmaz, La Serpe en Ros.
In hoofdstuk 11 zullen we vervolgens onze conclusies trekken wat betreft de tenlaste gelegde feiten, waarna we zullen afronden.

HOOFSTUK 2: Proceshouding cliënt (Soerel) (en Akgün)
Vooraf 1
Proceshouding en profiel Akgün 3
Proceshouding en profiel Soerel 6
 Algemeen 6
– Cliënt heeft van meet af aan verklaard 6
– Beeldvorming door (politie in) media 8
– Gebrek aan motief 26
 OM: zakelijke band met Holleeder 29
– Kantoorincident Moszkowicz en de Endstra-tapes 30
◦ Kantoorincident 30
◦ Endstra-tapes 37
– Haaiensnaaier 43
– Kuiters/Reuvers 52
– Soerel “werkcontact” van Holleeder? 54
– Waarom juist géén zakelijke band 56
– Tussenconclusie zakelijke band: die is er nooit geweest 61
 OM: vriendschappelijke band met Holleeder en contacten met Jesse Remmers 63
– Proces-verbaal T055 d.d. 14 februari 2012 65
– Verjaardagsetentje Scipio 68
– Het konijntje van Lydia van der Huls 68
– Vancouververhoor d.d. 24 mei 2006 82
– Dynasty-etentje op 24 december 2005 83
– Na conflict: Holleeder blijft in de buurt 85
– “Verzoek” verdediging Soerel “aan” Holleeder “om te getuigen” 87
– “Brouillering” in perspectief: naamsmisbruik 93
– Getuigen bevestigen naamsmisbruik door Holleeder 103
– De zussen Holleeder en getuige Den Hartog: niet alleen naamsmisbruik 114
– Tussenconclusie contacten Remmers en (vriendschappelijke) band met Holleeder 122
 Het eindrequisitoir inzake de proceshouding van cliënt 123
– Verweer Soerel over het misbruiken van zijn naam door Holleeder 124
◦ Kernverweer Soerel of kernprobleem OM? 132
– De bespreking tussen Kaale jr. en Soerel 133
– Het konijntje en het etentje in de Jackie 153
– Kerstavond 2005 154
– “Advocatenroute” 155
◦ Even tussendoor: integriteit verdediging ondergraven 156
– Volledige openheid Soerel? 165
◦ Orminda Soerel 166
◦ Apkenstraat 166
◦ Toch weer een beetje Endstra 171
– Contacten met andere Passage-verdachten 174
◦ Jesse Remmers 175
▪ Rosanna L. vanuit Marbella 176
▪ Pasta di Mama 177
▪ TCI-informatie 179
◦ Ali Akgün 189
▪ Scipio en C. 190
▪ TCI-informatie 198
– De conclusie(s) van het OM inzake proceshouding client 200
 (Eind)conclusies en –overdenkingen 207
– Cliënt: altijd waarheid over banden/contacten medeverdachten en slachtoffers 207
– Aldus redengevend tegenbewijs, althans: bij gebrek aan motief geen overtuiging 208
– Des te minder overtuiging nu medio augustus 2005 sprake was van “brouillering” 209
– Bovendien verklaart het de lelijke Endstratapes 213
– En het verklaart (mede) de media-koning van de onderwereld 213
– En het verklaart het napraten door getuigen van media 214
– Eindconclusie 217
BIJLAGE 1 218
BIJLAGE 2 222

***
Lees hier (in grote lijnen) het pleidooi terug van Mr. Nico Meijering zoals afgelopen week voorgedragen voor het Hof in het JCS. (Even terugscrollen, het pleidooi begon op 23 januari)

 

***

Op donderdag 2 februari zal het pleidooi worden voortgezet.

Zie hier de planning van het Passage-proces.

Bron: Bondtehond bij het liquidatieproces

Geplaatst in Liquidatie proces | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Tweede dag pleidooi Mr. Nico Meijering in Passage-zaken Dino Soerel

Lees hieronder dag II van het enorme 8-daagse pleidooi van Mr. Meijering in het Passage-proces. Samen met Soerel, die naast hem zit, staat de raadsman midden voor het Hof te pleiten en draagt het pleidooi voor in diverse deelpleidooien. Wellicht is er andere naam voor, maar dan ken ik die nog niet. Groot deel van de dag ging het over getuige Q5, die pas laat opdook in het Passage-proces in eerste aanleg.

Deze ABT-getuige (anonieme bedreigde getuige) zou in de Baya Beach Club aanwezig zijn geweest terwijl Holleeder, Dio Soerel en Ali Akgün daar ook waren. Dit artikel kunt u teruglezen en ook dit artikel, om uw geheugen even op te frissen. Ander belangrijk onderwerp in het pleidooi was het briefje dan Maria Houtman aan Fred Teeven zou hebben gegeven. Daarover gaat dit artikel.

Even terugscrollen tot de foto van Dino Soerel, daar begint dag II van het pleidooi.


Bron: Bondtehond bij het liquidatieproces

Geplaatst in Liquidatie proces | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Pleidooi advocaat Mr. Nico Meijering voor cliënt Dino Soerel in Passage-proces

Vandaag vond de aftrap plaats van het gigantische 8-daagse pleidooi van Mr. Nico Meijering en confrère Mr. Christian Flokstra in de Passage-zaken van cliënt Dino Soerel. Ik hoorde vandaag dat Mr. Meijering de eerste 5 dagen zelf voor rekening zal nemen. Het is waarschijnlijk nog nooit vertoond in Nederland. zo’n lang pleidooi. Wellicht komt Meijering in aanmerking voor het Guinness book of records, hoorde ik vandaag iemand opmerken. Ik heb er tijdens de zitting over getwitterd, dus lijkt het me handiger als u mijn Twitter-timeline terugleest. Even naar beneden scrollen naar begin van de dag en lezen maar. Het eerste deel duurde alleen al tot ver na vijfen. Mr. Nico Meijering kan dat pleiten als geen ander, maar aan het einde van de dag had hij het ook wel even gehad. Scheen ook dat hij net een griepje achter de rug had.

Het viel voor de aanwezige journalisten weer niet mee vandaag omdat het kennelijk maar niet lukt de airco uit te zetten of de verwarming iets hoger op dagen als deze wanneer de buitenthemperatuur gewoon onder nul is. Gevolg is dat het vanaf een uur of elf langzamerhand steenkoud begint te worden in de zaal en er zelfs mensen noodgedwongen met hun jas aan blijven zitten. Als je al geen verkoudheid of griep hebt, zou je het hier wel kunnen oplopen. Het zou naar gekeken worden, maar eerlijk gezegd heb ik weinig hoop dat het tussen nu en morgen veranderd aangezien er intussen al zo vaak over is geklaagd… De opening van de airco blaast precies koude lucht uit waar de journalisten zitten en het nodigt in ieder geval niet uit om 8 dagen blauwbekken vol te houden.

Soerel was vandaag als enige verdachte aanwezig met beide raadslieden dus. Gelukkig waren er vandaag wel een aantal journalisten aanwezig. Ik weet niet of mijn laatste artikel geholpen heeft, maar het viel wel op. Aanwezig waren in elk geval John van den Heuvel, Jan Meeus, Paul Vugts, Bram de Waal en Marian Husken. De laatstgenoemde volgt het proces ook vrij intensief omdat zij werkt aan een tweede boek over deals met kroongetuigen. Verder waren er camera-teams aanwezig. Ik weet niet precies van welke omroepen of programma’s. Waarschijnlijk wel van Een Vandaag, omdat Bram de Waal aanwezig was, maar daar komen we ongewtijfeld snel achter.


Bron: Bondtehond bij het liquidatieproces

Geplaatst in Liquidatie proces | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Advocaten Mrs. Janssen en Malewicz vragen vrijspraak voor vermeend hitman Jessy Remmers

Afgelopen week bepleitte het advocaten-duo Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz de onschuld van Jessy Remmers. In een vierdaagse pleidooi-marathon droegen de raadslieden een verweer voor daar zeg je U tegen. Ik moet zeggen dat het mijn stoutste verwachtingen heeft overtroffen. Wist wel dat er best veel rammelt aan het vermeende bewijs van het OM, maar je moet dat als verdediging ook nog maar kunnen onderbouwen ook. En dat kun je wel aan deze twee advocaten overlaten. Ik heb er afgelopen week over getwitterd, zo goed en zo kwaad als dat lukt natuurlijk op een honderden pagina’s tellend pleidooi, (lees het terug op mijn Twitter-timeline hieronder), maar ik moet zeggen dat dat onderbouwen hen goed afging. Ook Jessy Remmers zelf heeft zo zijn inbreng gehad, getuige onder meer onderstaande op zitting bij het Hof in het JCS getoonde presentatie die van zijn hand is.

We zien een van die voorbeeldjes die de wenkbrauwen ongetwijfeld zullen doen fronsen bij veel volgers van het bijna tien jaar durende grote liquidatieproces Passage. Aan de afname van de media-aandacht niet zo te merken, wat deze week maar weer al te goed bleek door het totaal afwezig zijn van enige media die zelfs niet de moeite namen om de laatste dag met de conclusie van de verdediging van Jessy Remmers bij te wonen. Maar goed, ik kan niet in hoofden van hoofdredacteuren kijken die hun misdaadjournalisten bijvoorbeeld wel op pad sturen naar een simpel beledigingszaakje van rapper Boef om daar met z’n allen gewichtig over te gaan zitten schrijven alsof er heel wat aan de hand is.

Ik blijf het een vreemd fenomeen vinden, dat je wel je jaren je dagbladen vult met voornamelijk de beschuldigingen, maar op het moment dat er in het JCS (Justitieel Complex Schiphol) twee top-advocaten de blaren op hun tong staan te pleiten om aan te tonen dat hun verweer in Hoger beroep wel degelijk hout snijdt, dan vraag je je toch af of men wel beseft welke boot men hier met z’n allen mist? Je gaat bijna denken dat een uitspraak van een rechtbank maatgevend is voor de schuld / onschuld-beleving van die kranten-bazen die beslissen waar ze hun werknemers heen sturen om nieuws te halen.

Dat er in mijn ogen dus iets goed mis is in het denken van hoofd-redacteuren van met name kranten durf ik wel te zeggen. Weekbladen dat snap ik dan nog wel, maar kom op zeg, als serieuze krant ga je toch niet het allergrootste, meest presitigieuze en langdurigste onderwereld-proces ooit in de Nederlandse rechtsgeschiedenis links laten liggen voor (onder meer) een rapper die een taakstrafje krijgt voor simpele belediging van een politieagentje? Het bewijst voor mij dat burgers die zogenaamd objectief nieuws voorgeschoteld krijgen rekening moeten houden met motieven als pageviews halen en nieuws dat vooral is gericht op de grote schare volgers van zo’n succesvol vloggend Boefje die rapt. Lijkt dat niet verdomd veel op meeliften op Youtube- en social media-succes van zo’n vlogger? Of is men wellicht bang de boot te missen en mikt men vooral op een generatie nieuwe jongere lezers?

Google + geeft mooie cijfers

In mijn ogen een inschattingsfout van jewelste, als je alleen al kijkt naar mijn eigen lees- en kijk-cijfers die mede door de totale afwezigheid van de grote media kennelijk worden opgestuwd tot ongekende hoogte. Ik zal niet beweren dat iedereen nou zo belangstellend is en dat al mijn artikelen nou zo goed gelezen worden iedere zitting weer, dat fluctueert nogal, maar de cijfers van mijn unieke bezoekers liegen er niet om. En als je dan de weergaven van artikelen, foto’s (Google Pics) en video’s (Youtube) in 6 jaar tijd -ik startte dit blog in 2010- tezamen neemt en deelt door mijn ‘Unique visitors of all time’-getal, mag ik niet klagen. Dat krijg je als je unieke content produceert en niet Google- of ‘knip & plak’ en/of ombouw-journalistiek gaat zitten bedrijven. Of zelfs mee gaat zitten liften op een ander z’n succes. De waarheid van mijn cijfers zal gerust wel ergens in het midden liggen, daar verdiep ik me nooit zo in eerlijk gezegd, maar dan nog mag ik best tevreden zijn. Mijn vriendin, nuchter als altijd, merkte eens terloops op: ‘Goh schat, al had je maar van al je lezers een dubbeltje gekregen’… en zo sta je weer met beide benen op de grond, want zo is het wel. Een vetpot is een misdaad-blog niet en zal het in verhouding tot de tijd die je erin steekt wel nooit worden ook.

Terug naar Passage. Bovenstaande video laat zien dat destijds in de zaak Opa, het zaakdsdossier ivm de liquidatie van sportschool-houder Tonny van Maurik, getuigen verdachte Jessy Remmers destijds niet herkenden in de Oslo-confrontatie en dat het OM kennelijk heeft getracht door middel van het oprekken van een compositietekening om deze meer op Remmers te laten gelijken. Dit videootje werd door de verdediging aan het Hof getoond op zitting en was slechts (klein) onderdeel van het lijvige niet-ontvankelijkheids-verweer van Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz. Zal het kort houden.

Aan het einde van het 4 daagse pleidooi vroegen de advocaten van Remmers:

  • Primair: Vrijspraak voor Jessy Remmers
  • Subsidiair: Niet-ontvankelijkheid van het OM
  • Meer subsidiair: Bewijsuisluiting met vrijspraak ten gevolge.
  • In geval van bewezenverklaring: oplegging tijdelijke gevangenisstraf

Mr. Sander Janssen, die de kroongetuigendeal opnieuw fileerde, tot politieke voorbesprekingen in de Tweede en Eerste Kamer aan toe over de totstandkoming van de kroongetuigenregeling, heeft wat dit betreft afgelopen (bijna 10) jaren een gigantische klus geklaard. En ook Mr. Nico Meijering, de advocaat van Dino Soerel, zal zich wat meer richten op een andere specifieke taak. Ik heb het dan over het aantonen van de onbetrouwbaarheid van de twee kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros. Ook mr. Meijering zal vanaf 23 januari in een meerdaagse pleit-marathon weer alles op alles zetten om te betogen dat met het gebruik van kroongetuigen op de wijze waarop dat nu gebeurt het hele strafrechtsysteem een oncontroleerbare weg lijkt te zijn ingeslagen.

Was bij de totstandkoming van de kroongetuigenregeling het wel zo bedoeld dat kroongetuigen die doodleuk eisen hun eigen beveiliging te willen regelen en dat dan zouden betalen uit een enorme zak met geld van om en nabij de 1,4 miljoen euro daar gewoon toestemming voor krijgen ook nog? En waarom werd er zo schimmig gedaan over TGB-OM gerelateerde zaakjes en ging het zaaks-OM telkens voor het verkrijgen van duidelijkheid daarover liggen onder het mom van: dit moet geheim blijven want het raakt de veiligheid. Waarom is er nooit open kaart gespeeld over de beloning van beide kroongetuigen? De NOS had notabene de hoogte van het bedrag reeds achterhaald… Was het niet logisch dat na La Serpe ook kroongetuige Fred Ros ging onderhandelen over ‘zijn eigen beveiliging regelen’?  Waar is de scheidslijn nu nog tussen beveiliging kunnen betalen (‘want die is nu eenmaal duur’) en beloond worden voor verklaringen (wat bij wet verboden is). Hoe gaat dat met potentiële kroongetuigen in de toekomst indien het Hof dit toestaat?

Maar goed, ik zal er zelf maar geen conclusies aan verbinden, daar zijn de raadslieden tenslotte voor. Wellicht dat er straks wel wat aandacht vanuit de media is als blijkt dat het Gerechtshof nog wel eens tot een verrassende slotsom kan komen. Meestal is het bij de uitspraak wel weer even druk, want het blijft spannend. Zelfs ik, iemand die het proces van a tot z heeft gevolgd, durf nog geen geld te zetten op de uitkomst van de einduitspraak.

Hieronder kunt u (een beetje) teruglezen wat de twee raadslieden van Remmers hebben bepleit afgelopen week.Bron: Bondtehond bij het liquidatieproces

Geplaatst in Liquidatie proces | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Pleidooi Jessy Remmers door Mrs. Janssen en Malewicz voorgedragen in Hof op Schiphol

Het ontgaat de media kennelijk volkomen dit keer, want die duiken liever met z’n allen op rapper Boef in rechtbank Breda, die vorig jaar maar liefst (zegge en schrijve) ‘één dochter van één blauwtje heeft gefokt’ (in zijn kunstenaarswoorden dan)… Want ja, hij geeft nou eenmaal geen fok om de blauw.

Maar goed, voor de geïnteresseerden in een verdachte van serieuzere misdrijven, wat zou je zeggen van 7 liquidaties, die kunnen mijn Twitter-timeline even terugscrollen hieronder. Het blijft summier op zo’n pleidooi dat zowat een volle procesdag duurde, maar iets krijgt u wel mee van wat zich vandaag in het Hoger beroep van het Passage-proces heeft afgespeeld. Mr. Robert Malwicz droeg vandaag een deel van het enorme pleidooi in de zaken van Jessy Remmers voor en maandag beet Mr. Sander Janssen de spits af met een vlammend pleidooi over de kroongetuigenregeling en meer in het bijzonder de deal met de huidige kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros.
Bondtehond bij het liquidatieproces

Geplaatst in Liquidatie proces | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen